Baş Sahypa

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa
Şuňa git: nawigasiýa, gözle
Iň uly erkin maglumat çeşmesi
Häzirki makala sany: 5,364
 
Islendik tema boýunça maglumat gözläp we goşup bilersiňiz. Ýardam sahypasyndan kömek alyp, Garalamada tejribe geçirip bilersiňiz.

Gel, Taslama Goşul!täze · Mazmuny A-Z · Ýörelgeler · Ýolbaşçylyk saýlawy · Täze Sahypalar · ÇaýhanaBaşga dildäki wikilerden
Islän makalaňyzy terjime ediň!

Makalanyň türkmençe adyny giriziň we:


Geliň, bilelikde işläliň!

Türkmen alabaý iti
Kaka Alaman.jpg

Alabaý - dost, goragçy we göreşiji - alabaý iti türkmen halkyna nesilden-nesle gulluk edip gelýär. Alabaý ýa-da başgaça atlandyrylyşy ýaly, Orta Aziýanyň goýun hem- de aw köpekleri itleriň gadymy tohumlarynyň biri bolup, ol Uraldan Owganystana, Hazardeňzinden Hytaýa çenli aralykdaky örän giň çäklerde saklanyp gelinýär.

Alymlar möjekler bilen başa-baş garpyşýan bu itleriň nesli Mesopotamiýanyň dogumly, söweş itlerinden gaýdýar diýip hasaplaýarlar. Orta Aziýanyň goýun hem-de aw köpekleri baradaky ilkinj taryhy ýazgylar mundan birnäçe müň ýyl ozalky döwre degişlidir we olarda bu itleriň atlary umumylykda «aziat» diýlip tutulýar. Türkmenistandaky gadymy Altyndepe galasynda (biziň eýýamymyzdan ozalky 2000-nji ýyl) geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde toýunsow palçykdan bişirilip ýasalan itiň heýkeljigi hem-de häzirkizaman orta aziýa aw itlerini ýatladýan äň süňkleri äpet uzyn we kellesi çüri läheň jandaryň gatap giden galyndysy tapyldy. Alabaý - itiň daşky görnüşinden, ýagny gara-alalygyndan habar berýär. Dowamy...

Dogan Taslamalar

WikiSözlük
Türkmençe

VikiKaynak
Türkçe

WikiQuote
Türkmençe

WikiKitap
Türkmençe

Commons
Türkçe

Meta-Wiki
Türkçe

Wikinews
Iňlisçe

Wikiversity
Iňlisçe

Α B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9